C:


3(287) 07.02.2000


 • , -
 • HAYATT
 • 3
 • ?
 • 4 , 100
 • .
 • - -: 70-
 • є ( Д) 31.12.1999
 • -

 •  

 •  / 

 •  / 


 • 23.07.2019
  USD62,9776+0,1110
  EUR70,6546-0,1395
  E/U1,1219-0,0042
  66,4323-0,0017
   

   
  , .,


  ()

       @Mail.ru Rambler's Top100

   · 
  -
   · -
   · 
   · 
   · 
   · 
   · 

   · 
   · 
   · 
   · 
   · 
   · 
   · 

   · 
   · 
   · 
   · 
   · 

   · 
   · 
   · 
   · 
   · 
   · 
   ·  -

   · 
   · 
   · 
   ·  PR
   · 
   · 
   · 

   · 
   · 
   · 
   · 
   · 
  -
   · 
   · 
   · 
   · 

   · 
   · 
   · 
   · 
   · 
   · 
   · 
   · 

   · 
   · 
   · 
   · 
   · 
   · 
   · 
   · 

   · -
   · 
   · 
   · 
   · 
   · -
   · 

   · 
   · 
   · 
   · 
   · 
   · 
   · 
   · 

   · 
   · 
   · 
   · 
   · 
   · 
   · 

   · 
   · 
   · 
   · 
   · 
   · 
   · 
   · 
   · 

   · 
   · 
   · --
   · 
   · 
   · -
   · 

   · 
   · 
   · 
   · 
   · 
   · 
   · 
   · 

   · 
   · 
   · 
   · 
   · 
   · 
   · -
   · 
   · 

   · 
   · 
   · -
   · 

   · 
   · -
   · -
   · 
   · 

   · 

   · 
   · 
   · 
   · 
   · 
   · 
   · 
   · 
   · 

   · 
   · 
   · 
   · 
   · 
   · 
   · 
   · 
   · 
   · 

   · 
   · 
   · 
   · 
   · 
   · 
   · 
   · 
   · 
   · 

   · 
   · 
   · 
   · 
   · 
   · 
   · 
   · 
   · 

   · 
   · 
   · 
   · 
   · 
   · 
   · 
   · 
   · 

   · 
   · 
   · 
   · 
   · 
   · 
  2003 - 2019 ©  " "


  " " "

   

  .. : , - , - . - . - ...

  2008 11% 1999 200 . ...

  33 ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÕ ÌÅÒÐÀ Íà çàñåäàíèè ïðàâèòåëüñòâà Ì...

  " " . ...

  () , . , , ...

  Moodys . - , -, , , , ...

  , 24 , . , 90 , (CIS...

  Hayatt "" 2,5 , 6 . "" 5-...

  ܔ ? - 100 . , : 67% ; 19% ...

  17 1998 . . , ,...

  1062 1999 , - (). (161 ) 468 312 ...

  ( . ..) , , ( . ..) - (...

  1 2000 , , , ...

  18- 19.01.00 .۔ ....

  01-14/1257 05.11.99 , , 1975 Â öåëÿõ ñîâåðøåíñòâ&...

  22 1999 . -3-08/408 " " C 1 2000 ...

  16 21 2000 . , , . ...

  1993 , 2000 - . , ...

  . , Ũ . - ? 15 ...

  Ïðè ðàçðàáîòêå ðåêëàìíîé êàìïàíèè îñíîâíûì èñò&#...

  , . , . , (.. , - ...

  1210 , , . , . ...

  . ...

  / (... ) 1. (107078, ., . , . 20, . 2) 2. 3. 4. 5. ...

  , . 000041. .: 971-26-23. : 284-86-47. *** ...

  - . Δ : 264-11-90, 269-03-22, 264-01-54 . , 19, .1, 84,1 21 . ...

  . , - , , , , , . , ...

  Íà ïåðâûé âçãëÿä êàæåòñÿ, ÷òî îòâåòñòâåííîå äåëî...

  - . ? . . ...